Projekt „KoderJunior”


Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z partnerami: Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacją Pro Cultura w roku szkolnym 2017/2018 realizował dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas I - III projekt „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”.

Przedsięwzięcie przeprowadzono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W czasie jego trwania nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu podstaw programowania, otrzymali również wsparcie ze strony ekspertów, trenerów i ko-trenerów przy wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3.

Zgodnie z założeniami projektu każdy nauczyciel zrealizował 15 dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych ze swoją klasą. Uczestnicy mieli również okazję brać udział w zajęciach innowacyjnych w Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab.

Szkoła nasza została wyposażona w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. tablety i grę Scottie Go! z oprogramowaniem) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.

Cieszy fakt, że przy realizacji projektu „KoderJunior” placówka współpracowała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider projektu). Nasza współpraca z UAM-em (przede wszystkim z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapoczątkowana w roku szkolnym 2014/2015 zatacza coraz szersze kręgi.

Czytaj więcej »

Rządowy program „Aktywna Tablica”


Jedną z dwóch szkół naszej gminy, które w pierwszym terminie otrzymały w 2017 roku dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” była nasza szkoła – Szkoła Podstawowa w Roszkach.

Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Umożliwia zatem wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę.

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki wraz z 20% wkładem własnym gminy, w kwocie 17.500,00 zł pozwoliły zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci dwóch interaktywnych monitorów dotykowych 65”. Po ich zamontowaniu praktycznie na każdych zajęciach są wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów. Wszyscy użytkownicy stwierdzili, że możliwości jakie dają monitory oraz łatwość ich obsługi nie mają sobie równych. Z całą pewnością są lepsze od tablic interaktywnych funkcjonujących w szkole od kilku lat.

Czytaj więcej »

Program edukacji cyfrowej „MegaMisja”


Zapraszamy do obejrzenia galerii

Przeglądaj »

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Nasza szkoła po opracowaniu harmonogramu różnorodnych działań i złożeniu stosownego wniosku zakwalifikowała się do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jego głównym celem są działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa w naszej placówce. Będą one procesem ciągłym i różnorodnym, uwzględniającym bieżące potrzeby i możliwości uczniów. Podkreślić należy, że będą realizowane przez nauczycieli różnych przedmiotów.

W planowanych działaniach liczymy na wsparcie Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera oraz biblioteki pedagogicznej, które postrzegamy jako pośredników w procesie dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń.

Szkielet odziaływań będą stanowić: realizacja innowacji pedagogicznej „Na wyspach Jana Brzechwy”, realizacja różnorodnych projektów edukacyjnych, organizacja konkursów recytatorskich i plastycznych związanych z literaturą, akcja czytelnicza – polegająca na czytaniu książek najmłodszym przez starszych, spotkania z pisarką i poetką, wykorzystanie elementów TIK-u (praca z multimediami), dostosowanie godzin pracy biblioteki szkolnej do potrzeb dzieci, informacje na szkolnej stronie www.

Czytaj więcej »

Innowacja - „Na wyspach Jana Brzechwy”


W dobie telewizji, Internetu i komputeryzacji książka zostaje odsunięta na plan dalszy. Dlatego też ważnym zadaniem dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki, zgromadzonych w niej książek, czasopism i innych źródeł informacji.

Wiersze dla dzieci - źródłem wartości i inspiracji w życiu codziennym. Czytanie jako czynność pozwalająca znaleźć siebie w świecie; sposób na poznanie świata; zrozumienie siebie i innych; kształtowanie języka, wyobraźni, własnej opinii. Tworzenie trwałych nawyków lekturowych od wczesnego dzieciństwa.

Pomysł na projekt „W krainie wierszy Jana Brzechwy” zrodził się podczas zajęć o tematyce czytelniczej. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych bajek, baśni i wierszy. Najbardziej przypadły im do gustu wiersze.

W roku szkolnym 2016 / 2017 przedszkole i klasy I - III przystąpiły do realizacji innowacji „Na wyspach Jana Brzechwy”.

Czytaj więcej »

Z PZU po lekcjach 2016/2017


„Sprawdźmy się w 3.D(yscyplinach), czyli coś dla głowy i dla ciała - całość będzie doskonała!”

Czytaj więcej »

„Książki naszych marzeń”


W roku 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Książki zakupiono zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami naszych uczniów.

W kolejnych zakładkach prezentujemy nasze działania.

Czytaj więcej »

Innowacja - „Legendy czas żyje w nas!”


Roszki położone są wśród lasów. Z nazwą tej wsi i jej powstaniem wiąże się arcyciekawe podanie. To ono było punktem odniesienia wszystkich zaplanowanych działań w innowacji „Legendy czas żyje w nas!” Tak wszechstronna znajomość podania pozwoli na identyfikację z własną miejscowością - małą Ojczyzną i jej legendarną historią. W realizację innowacji włączyli się nauczyciele, rodzice, partnerzy i przyjaciele szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia. W kolejnych zakładkach prezentujemy efekty.

Czytaj więcej »

Z PZU po lekcjach 2014/2015


 

Pasje = Chęci - to uczniów kręci...

Czytaj więcej »

Mały Mistrz


 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza placówka przystąpiła do programu Mały Mistrz...

Czytaj więcej »

Szkolne podróże

Nasze Motto

Ważne jest nauczyć Ucznia - człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

Kontakt

Adres: Roszki, ul.Krotoszyńska 10,
  63-714 Kobierno
Telefon: 62 721 14 18
E-mail: sp-roszki@krotoszyn.pl